RESOURCES

Books-in-Brief Series: MƏDƏNİ QURAN DÜNYAGÖRÜŞÜ

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

Books-in-Brief Series: MƏDƏNİ QURAN DÜNYAGÖRÜŞÜ

       Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutunun icmal kitablar seriyası ins-
titutun əsas nəşrlərinin ixtisarla verilmiş variantlarından ibarətdir. 
Məqsəd oxucuda orijinalın əsas məzmunu haqqında ümumi təsəv-
vür yaratmaqdır. Genişhəcmli nəşrlərin icmalı hesab olunan bu əsər-
lər oxunaqlıdır, vaxta qənaət etməyə imkan verir, oxucunu gələcək-
də orijinalla tanış olmağa həvəsləndirir.
       Əbdülhəmid əbu Süleymanın “Mədəni Quran dünyagörüşü: mə-
dəni islahatçılığın əsası” kitabı 2011-ci ildə nəşr edilmişdir.