RESOURCES

Books-in-Brief Series: Yəhudi, xristian və müsəlman ənənəsində YARADICININ ANTROPOMORFİK təsviri (təsviredilməzin təsəvvür edilməsi)

Author: Zulfiqar Ali Shah

Books-in-Brief Series: Yəhudi, xristian və müsəlman ənənəsində YARADICININ ANTROPOMORFİK təsviri (təsviredilməzin təsəvvür edilməsi)

      Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutunun müxtəsər kitablar seriyası ins-
titutun əsas nəşrlərinin ixtisarla verilmiş variantlarından ibarətdir. 
Məqsəd oxucuda orijinalın əsas məzmunu haqqında ümumi təsəv-
vür yaratmaqdır. Genişhəcmli nəşrlərin müxtəsəri hesab olunan bu 
əsərlər oxunaqlıdır, vaxta qənaət etməyə imkan verir, oxucunu gələ-
cəkdə orijinalla tanış olmağa həvəsləndirir.
       Zülfüqar Əli Şahın ilk dəfə 2012-ci ildə nəşr edilmiş “Yəhudi, xris-
tian və müsəlman ənənəsində Yaradıcının antropomorfik təsviri” 
əsərində Tövrat, İncil və Quran mətnləri əsasında antropomorfizm 
problemi öyrənilir.