RESOURCES

Макасид аш-Шариа, ижтихад жана цивилизациялык жаңылануу

Author: Mohammad Hashim Kamali

Макасид аш-Шариа, ижтихад жана цивилизациялык жаңылануу