RESOURCES

SEKULYAR DÜŞÜNCƏNİN XƏRİTƏSİ Modernliyin tanrısız utopiya axtarışı

Author: Haggag Ali

SEKULYAR DÜŞÜNCƏNİN XƏRİTƏSİ Modernliyin tanrısız utopiya axtarışı

    Uzun illər əsərlərini oxuduğumuz və ya mühazirələrini din-
lədiyimiz mütəfəkkirlər haqqında yazmaq olduqca çətindir, xü-
susilə də, bir dostunuzun yazdığı və yazılma prosesinə şahid 
olduğunuz bir kitab haqqında yazmaq daha da çətindir.
     Bu kitab fərqli görüşləri təmsil edən nəsillərin ömür boyu 
göstərdiyi səy və mübarizənin bir hissəsi olmaqla bərabər, 
müstəmləkəçilik əleyhinə fikirlər oyandırmağın zəruriliyini an-
layan dünya miqyaslı tənqidi düşüncə cərəyanını da formalaş-
dırmaqdadır.