RESOURCES

İSLAM MÖTƏDİLLİYİ VƏ ƏSAS TƏZAHÜR FORMALARI

Author: Yusuf Al-Qaradawi

İSLAM MÖTƏDİLLİYİ VƏ ƏSAS TƏZAHÜR FORMALARI

     Heç şübhə yoxdur ki, ümmətimizin düçar olduğu müasir 
problemlərin ən qəlizi və istər şəriət, istər ideoloji, istər rasional, istərsə də 
elmi nöqteyi‐nəzərdən sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi  hədsiz aktuallıq 
kəsb edəni mötədillik məsələsidir. Çünki o, şəriətin yoludur və xeyir 
umulan istiqamətdir. Axı, ümmətin mədəni strukturu onun əsasında 
formalaşıb.