RESOURCES

ІСЛАМ релігія, практика, культура та світовий порядок

Author: Ismail Raji al-Faruqi

ІСЛАМ релігія, практика, культура та світовий порядок

     Так пише професор Ісмаїл Раджі аль-Фарукі, палес-
тинсько-американський філософ, провидець, автори-
тет у порівняльному релігієзнавстві та один із видатних 
мусульманських науковців ХХ століття. У цьому дослі-
дженні Аль-Фарукі представляє смисли й послання 
ісламу широкій світовій спільноті. Ключові елементи 
релігії підсумовані й пояснені в загальній темі семи 
частин, які разом складають 20 розділів. Розділи є не 
простим описом мусульман та ортодоксальної прак-
тики. Аль-Фарукі був видатним мислителем і насоло-
джувався інтелектуальним заглибленням на будь-
якому рівні, особливо якщо це стосувалось ісламу й 
інших релігій. Це унікальний процес мислення, відоб-
ражений у цій праці, знаковий внесок Аль-Фарукі, 

який не тільки тлумачить іслам як релігію чи дію, а 
також іслам як великий досвід.  
     Хоча його вбили у 1986 році, спадок його думок і дій 
продовжує формувати й залишає свій відбиток на 
ісламському дискурсі, ісламській реформі та його інсти-
тутах по всьому світу. Аль-Фарукі також заклав фунда-
мент для нового тлумачення й аналізу таухіду (єдино-
божжя) та його відповідності знанням, життю і світо-
гляду. Його глибоко інтелектуальний підхід та непере-
січна логіка підняли стандарт досліджень ісламу до 
нового й вищого рівня. Аль-Фарукі відігравав централь-
ну й ідеологічну роль в розробці моделі для сучасного 
ісламського університету, зробивши інтелектуальний 
внесок до розробки навчального плану та наукових про-
грам ісламських університетів у кількох країнах. Аль-
Фарукі також відкрив нову сферу діяльності, запрова-
джуючи програми ісламознавства на рівні університетів 
на Заході. Він був і залишається прекрасним інтелек-
туалом, відлуння видатного спадку реформ і зусиль в 
освіті якого відчутне до наших днів