RESOURCES

İSLAM HÜQUQU FƏLSƏFƏSİ Şəriətin məqsədləri

Author: Jasser Auda

İSLAM HÜQUQU FƏLSƏFƏSİ Şəriətin məqsədləri

Bu kitab İslam hüququ sahəsində multidisiplinar bir 
araşdırma təqdim edir. İslam hüququnun hazırkı tət-
biqləri (daha doğrusu yanlış tətbiqləri) əxlaqi deyil, for-
mal, çoxölçülü deyil, təkölçülü, yenidən qurucu, dekons-
truktiv, məqsədli deyil, kazuistikdir. Bütövlükdə İslam 
hüququnun əsas prinsipləri və məqsədləri nəzərə alınmır 
və tətbiq olunmur. Bundan əlavə, həddindən artıq “əqli” 
(yaxud qeyri-əqli) və “yanılması mümkün olmayanların 
uzlaşması” (yaxud mətnlərin tarixiliyi) iddiaları mənəviy-
yatsızlığa, tolerantlığa, zorakılığa əsaslanan ideologiyala-
ra, azadlıqların təzyiqə məruz qalmasına və avtoritar re-
jimlərə imkan verir.