RESOURCES

Куран ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАНА СЕМАНТИКАЛЫК АНАЛИЗ

Author: Balil Abd al-Karim

Куран ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАНА СЕМАНТИКАЛЫК АНАЛИЗ

     Балил Абд аль-Каримдин “Куран Терминологиясы: лингвистикалык 
жана семантикалык анализ” аттуу китеби  Курандын терминдерин, Куран 
контекстинде семантикалык жана лингвистикалык маанилерин ачып бе-
рип, Курандын негизги терминдерин кеңири түшүндүрүүгө багытталган 
деталдуу чыгарма болуп эсептелет. 
     Курандын терминологиясын жана концепцияларын изилдебей туруп, 
Куранды туура түшүнүүгө же аяттарынын маанилерин мүмкүн болу-
шунча катасыз толук чечмелөөгө мүмкүн эмес. Бүтүндөй алганда, алар 
диндин (улуу моралдык кодекстин) универсалдуу акыйкаттарынан гана 
корутунду чыгарбастан, текстти да жандантуу жана алардын кооз жана 
ар-тараптуу табити аркылуу Курандын кабарын жеткирүүнү күчтөнтөт, 
ага керемет жашоону, тактыкты, ийкемдүүлүктү тартуулайт.
     Лондондогу Ислам ойлору Эл аралык институту, мындан ары 
ИОЭИ, акыркы жылдары негизги публикацияларынан кыскартылган 
версияларын басып чыгарууну колго алган жана ушул кыскартылган 
арабча басманын котормосун чыгарды (Аль Мафаахиим аль Мифтахиййа 
ли Назариййа аль Марифа фии аль Куръаан аль Кариим). 
     Убакыт – турмуштун бардык тармагында дээрлик тартыш эмеспи, 
анын ичинде жазуу жана өндүрүш тармактарында да. Мамлекеттик тар-
мактагы өзгөрүштөр жеке тармакта да тең жүрүү аракетинде, көптөгөн 
интеллектуалдык, маданий жана информациялык (маалыматтык) чыгар-
малар талыкпай уланууда.  Ошол эле кезде басмаканалар жана веб-сайттар 
адамдарга эң соңку жана  заманбап маалыматты эң оңой, эң натыйжалуу 
түрдө берүүгө умтулууда. Азыркы убакытта, дүйнөдө үстөмдүк кылып 
жаткан билим экономикасы адамзатты бир курулуш кубиги катары карап, 
маалыматты “креативдик (чыгармачыл)  түрдө  адаптациялоону”  талап 
кылып жаткандыктан,  ИОЭИ кыскартылган чыгармалар сериясын басып 
чыгарууну колго алды. Институттун  максаты – окурмандарга колдон 
келишинче оңой, натыйжалуу жана жугумдуу турдө жеткиликтүү маалы-
маттардан пайда табууга көмөктөшүү жана алардын критикалык (сындоо) 
жөндөмдөрүн андан ары өстүрүү болгондуктан, эми алар адамзаттын 
өсүп-өнүгүшүнө өз үлүштөрүн кошо алышат.