RESOURCES

Lithuanian: MANO GYVENIMO PAMOKOS

Author: Ahmad Totonji

Lithuanian: MANO GYVENIMO PAMOKOS

Tikėjimas – tai ne teorija, o tvirtas įsitikinimas, kuriuo 
privalu gyventi, suvokiant to tikėjimo potencialą ir jį reali-
zuojant visokeriopai reiškiant nuolankumą Dievui. Mes 
gimę eiti į tikslą, o ši knyga – tai išskirtinis pasakojimas 
apie žmogų, kuris tą tikslą ir neatskiriamas jo dalis suvokė 
labai anksti ir pagal tai kūrė savo gyvenimą. Mano tėvas, 
Ahmadas Totondži, tikėjimu grįstos veiklos modelį pradė-
jęs vystyti toli nuo namų, būdamas dar jaunas studentas ir 
vos pradėjęs pilietinį gyvenimą bei tarnystę kitų labui, 
vėliau jo įgyvendinimui paskyrė visą gyvenimą.  
Šioje knygoje mano tėvas pasakoja savąją istoriją. 
Įveikdamas daugybę iššūkių ir kovų, jis steigė įvairias 
musulmoniškas organizacijas visame pasaulyje, įgijo ver-
tingos asmeninės patirties rūpindamasis dawah sklaida 
tiek instituciniu, tiek individualiu lygmeniu, ir apskritai 
siekė gerinti musulmonų studentų ir bendruomenių padė-
tį visuose žemynuose, suvokdamas problemos, sprendimo 
ir galimybių dinamiškumą.