RESOURCES

БАЛДАРДЫ ОКУТУУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ МОРАЛДЫК, РУХАНИЙ ЖАНА БИРДИКТҮҮ МАМИЛЕ

Author: Ann El-Moslimany

БАЛДАРДЫ ОКУТУУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ МОРАЛДЫК, РУХАНИЙ ЖАНА БИРДИКТҮҮ МАМИЛЕ

     Бул эмгек, IIIT (Ислам ойлору Эл аралык институту, мындан ары 
ИОЭИ) «Кыскача сунушталган китептер» сериясынан, институттун 
баалуу топтомдорунан окурмандарга түп нусканын мазмунунан кыскача 
түшүнүк берүү максатында кыскартылып алынып, окуганга ыңгайлуу, 
убакытты үнөмдөгөн, кыска форматта чыгарылган баалуу коллекция бо-
луп саналат. Бул китептер окурмандардын түп нусканы мындан ары терең 
изилдеп окуусуна  түрткү болот деген үмүттөбүз. 
     Көп жылдан бери балдарды окутуп, өзүнүн Ислам мектебин башкарып 
келген тажрыйбалуу окутуучу Анн Эль-Мослимани, Чыгыш менен Ба-
тышта ар тараптуу кадыр-баркты багынткан, баланын  өнүгүүсү үчүн бир-
диктүү жана толук руханий  билим берүү  философиясына жана мамилеге 
чакырып келген  пикирлер «хоруна» кошулду.
     Ал «хор», ар бир бала руханий, моралдык жана интеллектуалдык максат 
менен төрөлүп, анын милдети жөн гана сынак тапшыруу үчүн билим алуу 
эмес, Кудайды таануу, өзүнүн түпкү тегин жана ааламдагы ордун билүү, 
жана бул нерсени адамзатына пайда алып келчү жакшы иштерге айлантуу 
деген негизги пикир менен башталат. Ошондуктан, жалпы окуп үйрөнүү 
тажрыйбасын жакшыртуу үчүн ушул перспектива жөндөмдүү билим 
берүү тутумунун өнүгүп өсүшүн башкарып турушу керек. 
     Автор, баланы дүйнөгө болгон бирдиктүү көз карашка үйрөтүү менен бир-
ге,   ааламды адеп-ахлактык жактан түшүнүүгө, жаратылган бардык нерсе-
лер менен байланышууга, дүйнөнү жакшыртуу үчүн жарандык жоопкер-
чилигин сезе билүүгө жана башкалар менен бирге иштей алуу жөндөмүнө 
үйрөтүү, ошондой эле  ар бир балага берилген талантын колдонууга түрт-
кү болуу - алардын өсүп өнүгүүсүндө  маанилүү жагдай болуп эсептелет 
деп ишенет.