RESOURCES

ИНТЕЛЕКТУАЛДЫК ИМАРАТТЫ КАРТАГА ТҮШҮРҮҮ: ОЙ ЖАНА АКЫЛ-ЭСТИН ТҮЗҮЛҮШҮ

Author: Fathi Hasan Malkawi

ИНТЕЛЕКТУАЛДЫК ИМАРАТТЫ КАРТАГА ТҮШҮРҮҮ: ОЙ ЖАНА АКЫЛ-ЭСТИН ТҮЗҮЛҮШҮ

     Акыркы бир нече он жылдыкта мусулман жаштары ой жүгүртүүгө бай-
ланыштуу темаларды көбүрөөк изилдеп башташты. Бул издөөгө түрткү 
берген факторлор ХХ кылымдын акыркы чейрегиндеги Ислам дининин 
Ойгонуу доорунан (аль Сахва аль Исламия) бери келе жаткан  интеллек-
туалдык кыймылды мүнөздөгөн илимий-укуктук багыттагы, айрык-
ча салттуу эмес интеллектуалдык долбоорлор мусулман чөйрөсүндөгү 
көңүл калууну ичине камтыйт.
     Ислам интеллектуализмине болгон кызыгуунун өсүшү “адамдык өнү-
гүү” долбоорунун кескин жогорулашына туш келди. Ошондой эле, му-
сулман жаштарынын үммөттүн: мурас/заманбаптык, көз карандысыздык/ 
көзкарандылык, артта калуу/прогресс, инсандык/глобалдашуу, диний/ 
жарандык ж.б сыяктуу кош каршылыктарга болгон күрөшүүсүндөгү ин-
теллектуалдык кризиске нааразычылыгынын натыйжасы болду. Ушундай 
абал идеялар, ойчулдар, интеллектуалдык программалар жана мектептер, 
ошондой эле бул түшүнүктөрдүн өз ара байланышы жана таасири жөнүн-
дө көптөгөн суроолорду жараткан.