RESOURCES

ШАРИЯТТЫН МАКСАТТАРЫ (МАКАСИД АШ-ШАРИ‘А) (ЖАҢЫДАН ҮЙРӨНҮП БАШТАГАНДАР ҮЧҮН КОЛДОНМО)

Author: Jasser Auda

ШАРИЯТТЫН МАКСАТТАРЫ (МАКАСИД АШ-ШАРИ‘А) (ЖАҢЫДАН ҮЙРӨНҮП БАШТАГАНДАР ҮЧҮН КОЛДОНМО)

     ЭИОИ, Макāсид аш-Шари‘ага (шарияттын максаттарына) арналган 
англис тилиндеги адабияттагы кенемтени жоюу үчүн жана англис окурман-
дарын бул татаал жана керектүү илимдин тармагы менен тааныштыруу үчүн, 
шарияттын максаттарынын теориясы жөнүндө (аль-макāсид) китептеринин 
топтомун которууга жана жарыялоого киришти. Бүгүнкү күндө Ибн Āшурдун 
“Шарияттын максаттары” илимий трактаты, Ахмад ар-Райсунинин “Имāм 
аш-Шāтибинин Ислам укуктарынын жогорку максаттарынын теориясы” 
эмгегинин изилдөөсү, профессор Джамāл ад-Дин аль-Аттийанын “Исламдын 
максаттарын ишке ашыруу: Макāсид аш-Шари‘а: функционалдуу мамиле” 
монографиясы жана профессор Джāссер Ауданын “Шарияттын максаттыры-
нын теориясы – ислам укуктарынын философиясы: системалык мамиле” мо-
нографиясы аттуу эмгектери жарыяланган.
     Теманын татаалдыгын, окурмандан интеллектуалдык аракеттерди та-
лап кылуусун жана көпчүлүк иштердин адистер үчүн жазылгандыгын эске 
алуу менен, ЭИОИ Лондондогу бюросу “Атайын чыгарылыштыр” топтомун-
да, катардагы окурмандарды ушул тема менен жалпак тилде тааныштуруучу 
колдонмолорду жарыялады. Бул басылмалар өзүнө Мухаммад Хāшим Кама-
линин “Шарияттын максаттары: жеткиликтүү колдонмо”, Мухаммад Умэр 
Чапранын “Исламдык көз караштын Макасид аш-Шари'а алкагында өнү-
гүүсү” эмгектерин камтыйт.