RESOURCES

ШАРИЯТТЫН МАКСАТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖЕҢИЛДЕТИЛИП БЕРИЛГЕН ТҮШҮНҮК

Author: Mohammad Hashim Kamali

ШАРИЯТТЫН МАКСАТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖЕҢИЛДЕТИЛИП БЕРИЛГЕН ТҮШҮНҮК

     Ислам ойлору Эл аралык институту (IIIT, мындан ары ИОЭИ) 
исламдык мыйзамдын жогорку максаттарын жана ниеттерин билдирип, ша-
рияттын максаттары темасын тааныштырган ушул колдонмону зор кубануу 
менен сунуштайт. Автор,  профессор Мухаммед Хашим Камали белгилүү оку-
муштуу жана бул аймактагы белгилүү адис болуп саналат.
     Англис тилинде «Шарияттын максаттары» предмети боюнча бир нече 
эле эмгектер жеткиликтүү болгондуктан, англис окурмандарына бул маанилүү 
жана татаал тармакты сунуш кылуу үчүн ИОЭИ вакуумду толтуруп, бул тема 
боюнча китептердин сериясын которуп, жарыялоону чечти. Аларга бүгүнкү 
күндө Ибн Ашурдун шарияттын максаттары боюнча трактаты, Имам аш-Ша-
тибинин «Жогорку максаттардын теориясы», Ахмад аль-Райсунинин «Ислам 
мыйзамынын мазмуну», Гамаль Эльдин Аттиянын «Ислам мыйзамынын жо-
горку мазмунун ишке ашыруу жолунда: «Шарияттын максаттары функцио-
налдык мамиле катары», Джассер Ауданын «Шарияттын максаттары – ислам 
укугунун философиясы катары: системалык мамиле» эмгектери кирет.
     Тема татаал жана интеллектуалдык жактан терең болгондуктан бул 
багытта пайда болгон китептердин көпчүлүгү негизинен адистер, аалымдар 
жана интеллектуалдар үчүн гана жазылышат. ИОЭИнин Лондондогу бөлүмү 
массалык окурмандар үчүн жеткиликтүү материалды камсыз кылуу макса-
тында бул теманын чегинде киришүү колдонмолорунун серияларын чыгарды. 
Анын ичине Мухаммад Умэр Чапранын «Шарияттын максаттары: жаңыдан 
үйрөнүп баштагандар үчүн колдонмо» жана «Исламдын Макасид аш-Шариа 
алкагында өнүгүүсү» эмгектери да кирд