RESOURCES

МУСУЛМАН ДҮЙНӨСҮНДӨ ЖОГОРКУ БИЛИМДИН ЖАНДАНУУСУ

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

МУСУЛМАН ДҮЙНӨСҮНДӨ ЖОГОРКУ БИЛИМДИН ЖАНДАНУУСУ

      Мусулман дүйнөсүндөгү билим берүү системасы  кризиске учуроодо. 
Бүгүн биз көрөгөч жетекчиликтин жоктугунун натыйжалык таасирин көрүп 
жатабыз. Бул билим берүү ресурстарына реалдуу инвестициялардын кайды-
герлиги, билим берүүчүлөр тарабынан мотивациянын жоктугу жана кеңири 
жайылган өзүн-өзү аныктоо мүмкүнчүлүгүнүн жоголушу менен шартталат.
      Бул көйгөйлөрдүн айрымдарын мусулман окутуучулары толук эмес 
болсо дагы чечип келишкен. Бирок, мусулман дүйнөсүндө билим берүү стан-
дарттарынын төмөндөшүнө ар тараптуу изилдөөгө аз көңүл бурулган. Демек, 
мусулмандардын жалпы схоластикалык (гр. scholasticos, schole – мектептик, 
мектеп,  википедиядан алынган) өндүрүмдүүлүгү эң төмөнкү деңгээлде.
Билим берүү –  ар кандай улуттун негизги курулуш материалдарынын 
бири. Билим берүү системасысыз, экономикалык прогресс жана социалдык 
эволюцияны элестетүү мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу эле, улуттук өнүгүү сая-
саты билим берүү тармагындагы олуттуу өсүш менен ажырагыс байланышта 
болбосо, ийгиликке жетүү кыйын.