RESOURCES

ИСЛАМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ИСКУССТВОСУ

Author: Ismail Raji al-Faruqi

ИСЛАМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ИСКУССТВОСУ

     Исмаил аль-Фаруки – (1921–1986) палестиналык–америкалык 
философ,  көрөгөч,  салыштырмалуу  дин  авторитети      болгон. 
Заманбап ислам аалымы, Исмаил аль-Фарукинин стипендиясы дин 
таануу,  ислам  ой  жүгүртүүсү,  билимге  болгон  мамиле,  тарых, 
мааданият,  билим  берүү,       диндер  аралык   мамилелер,  этика, 
эстетика,  саясат,  экономика    жана  илим  жаатындагы  Ислам 
таануунун бардык спектрин камтыйт. Ал, албетте, XX кылымдагы 
улуу мусулман аалымдарынын сап башында турган. 

     Ислам цивилизациясынын кайсы гана аспектиси менен иш алып 
барбаңыз, анын акыркы абалы жана жаратмандык негизи Куранга 
таянышы керек. Ислам маданияты – бул чындыгында, "Куран 
маданияты"; анткени анын аныктамалары, структуралары, 
максаттары жана ал максаттарды ишке ашыруу ыкмалары – бул 
Аллахтан Мухаммед пайгамбарга (с.а.в) келген бир катар аяндардан 
алынган, ал аян болбосо, маданият жаралмак эмес; ал аян болбосо, 
Ислам дини, Ислам мамлекети, Ислам философиясы, Ислам 
мыйзамы, Ислам коому же исламдык саясий же экономикалык 
уюмдашуу болушу мүмкүн эмес эле. Ислам маданиятынын бул 
аспектилери – негизи жана мотивациясы боюнча Куран катары 
каралышы керек болгондой эле, Ислам цивилизациясынын 
искусствосу да ушул сыяктуу туунду жана ишке ашыруунун 
эстетикалык туюнтмасы катары каралышы керек. Ооба, Ислам 
искусствосу – бул аныгында, Куран искусствосу. Демек, исламдык 
искусствонун “курандык” экендигин кандай формада, түстө, кыймыл 
аракетте, үндө жана багытта кароо керек? Мунун баары – бул 
китептин изилдөө объектиси болуп эсептелет.