RESOURCES

ИСЛАМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ӨЗӨГҮ

Author: Ismail Raji al-Faruqi

ИСЛАМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ӨЗӨГҮ

      ИСЛАМ ОЙЛОРУ ЭЛ АРАЛЫК ИНСТИТУТУ Исмаил аль-Фарукинин 
Ислам цивилизациясынын өзөгү аттуу сейрек басылмасын кубаныч менен 
тартуулайт. Ал биринчи жолу Исмаил аль-Фаруки менен Луис Ламия аль-
Фарукинин Исламдын Маданий Атласы (1986) аттуу эмгегинин төртүнчү 
бөлүмү болуп басылып чыгып, Исламдын жалпы көз карашын, анын 
ишенимдерин, салттарын, институттарын жана дүйнөдөгү ордун чагылдырган 
таасирдүү эмгектин бир бөлүгүн түзгөн. Карта иллюстрациялары менен эки 
арабескадан башка бардык сүрөттөр жаңыланган. 
 Профессор Исмаил Ражи аль-Фаруки – (1921-1986) палестина– 
америкалык философ, олуя жана салыштырма дин боюнча алдыңкы адис 
болгон. Ал алдыңкы заманбап Ислам окумуштуусу болуп, анын илимий 
ишмердүүлүгү ислам изилдөөлөрүнүн бардык тармагын – дин изилдөө, ислам 
ойлору, билимге мамиле, тарых, маданият, билим берүү, дин аралык диалог, 
эстетика, этика, саясат, экономика жана илимди камтыган. Аль-Фаруки ХХ 
кылымдын залкар мусулман окумуштууларынын бири болгон. Бул китепте ал 
     Исламдын мааниси менен негизги билдирүүсүн кең дүйнөгө тааныштырып, 
таухидди (Кудайдын жалгыздыгын) анын өзөгү жана Ислам цивилизациясын 
өзгөчөлөнтүп турган биринчи аныктоочу принцип катары көрсөтөт. 
 1981-жылы түзүлгөн Ислам ойлору Эл аралык институту Ислам көз 
карашына, баалуулуктарына жана принциптерине негизделген олуттуу 
илимий аракеттерди бекемдөөгө чоң салым кошуп келе жатат. Институттун 
изилдөө программалары, семинарлары жана конференциялары акыркы отуз 
жыл ичинде англис жана араб тилдеринде жарык көрүп, көбү башка көптөгөн 
тилдерге которулган төрт жүздөн ашык китептердин басылып чыгышын 
шарттады.