RESOURCES

ИСЛАМ КӨЗ КАРАШЫНЫН МАКАСИД АШ-ШАРИ'А АЛКАГЫНДА ӨНҮГҮҮСҮ

Author: Мухаммад Умэр Чапра Умэр Чапра

ИСЛАМ КӨЗ КАРАШЫНЫН МАКАСИД АШ-ШАРИ'А АЛКАГЫНДА ӨНҮГҮҮСҮ

     Ислам ойлорунун Эл эралык институту (IIIT, мындан ары 
ИОЭИ) байма-бай чыгарып турган макаланын бири болгон Ислам көз 
карашынын Макасид аш-Шари’а алкагында өнүгүүсү (Ислам мыйза-
мынын жогорку максаттары жана көздөгөнү) темасын тартуулаганга 
абдан кубанычта. Автор, Доктор Мухаммад Умэр Чапра – экономика 
тармагында атактуу адис жана окумуштуу. Макасид аш-Шари’а тема-
сы боюнча англис тилине которулган эмгектер өтө аз болгондуктан, 
кенемтени толтуруш үчүн Ислам ойлорунун Эл аралык институту ан-
глис тилдүү окурмандарга бул өтө маанилүү жана оор пикир тармагы 
болгон аль-Макасид китептеринин серияларын которуп чыгарууну өз 
мойнуна алган. Алар Макасид аш-Шари’а боюнча Ибн Ашурдун трак-
таты, Ахмат аль-Раусининин “Имам аш-Шатибинин Ислам мыйзамы-
нын Жогорку максаттары жана көздөгөн теориясы”, Гамаль Эльдин 
Аттианын “Ислам Мыйзамынын Жогорку максаттарын ишке ашыруу-
га багыт: Макасид аш-Шари’а Функционалдык метод” жана Джасер 
Ауданын “Макасид аш-Шари’а Ислам Мыйзамынын Философиясы ка-
тары: Түзүмдүк ыкма.”