RESOURCES

Taждид, ислах жана ислам өнүгүүсүндөгү кайрадан жандануулар

Author: Mohammad Hashim Kamali

Taждид, ислах жана ислам өнүгүүсүндөгү кайрадан жандануулар

     Бул китептин негизги максаты – өнүгүүнүн кайрадан жандануусун-
да Ислам ойлору анын ажырагыс бөлүгү экендигин ачып берүү. Ки-
тепте таждид менен ислахтын мааниси, аныктамасы жана алгачкы 
булактары, алардын ижтихад менен болгон байланышы, исламдын та-
рыхындагы демилгечилердин эмгектеринде орун алгандыгы тууралуу 
кеп козголот.Ошондой эле, азыркы таптагы мусулмандардын күч-ара-
кеттеринин өнүгүү жолундагы өз ара жуурулушуусунун максаттарын 
көздөп, аларды бүткүл элдин пайдасына багыттоочу таждид менен 
байланышкан формулаларды жана колдонмо эрежелерин иштеп чыгат.
     Ислам жыл санагына ылайык берилген даталар (хижра) АН бел-
гиси менен белгиленди, мындай белгини коюунун зарылдыгы жок 
жерлерде даталарды белгилөө григориан жыл санагы боюнча жана СЕ 
белгиси менен берилди. Араб тилиндеги сөздөр кыйгач белгилөө ме-
нен өзгөчөлөнүп, жалпы колдонууга кирип калган заманбап эмес деп 
эсептелинген аттардан сырткары аттарга гана айырмалоо белгилери 
коюлду.