RESOURCES

Sünnəyə münasibətimiz necə olmalıdır? 

Author: Yusuf Al-Qaradawi

Sünnəyə münasibətimiz necə olmalıdır? 

Әziz oxucu! Sәnә tәqdim edilәn bu kitab XX әsrin gör-
kәmli islam alimi, mütәfәkkiri, mücәddidi Şeyx Әllamә Yusif 
әl-Qәrdavinin qәlәmindәn çıxmış qiymәtli әsәrlәrdәn biridir. 
Kitabın әhәmiyyәti vә aktuallığı ondan ibarәtdir ki, müәllif 
müasir dövrdә Sünnәyә münasibәtin problemli tәrәflәrinә to-
xunmuşdur. Kitabda oxuculara Sünnә haqda ümumi mәlumat 
tәqdim edilmir; hәdis, tәrifi, növlәri, topluları haqqında da da-
nışılmır. Çünki bütün bunlar haqda çox deyilib, çox yazılıb. Bu 
cür mәlumatları Sünnәyә hәsr edilmiş çoxsaylı әdәbiyyatdan 
әldә etmәk olar. Ancaq Sünnәyә münasibәtdә müsәlman zeh-
niyyәtinin problemlәri barәdә ciddi elmi әsәrlәrә az-az rast gә-
linir. Şeyx Yusif әl-Qәrdavinin “Sünnәyә münasibәtimiz necә 
olmalıdır?” kitabı bu boşluğun doldurulması istiqamәtindә atıl-
mış ciddi addımlardan biridir. Әsәrindә müәllif hәdislәri öy-
rәnmә vә tәtbiqdә özünü göstәrәn kortәbiilik, mәzmun vә for-
ma, mәqsәd vә vasitә, mәcaz vә hәqiqi mәna arasında fәrq qoy-
mama, hәdislәrin deyildiyi zaman vә şәraitin nәzәrә alınma-
mağı vә digәr bu qәbil problemlәr haqda danışır. Ustad Qәrda-
vi, әsasәn dәvәt vә fiqh sahәsindә Sünnәyә münasibәtin әsas 
prinsiplәri haqda söz açır, onun doğru-dürüst başa düşülmәsi-
nin zәruri qaydalarını açıqlayır. Bu görkәmli alimin özünәmәx-
susluğunun nәticәsidir ki, o, özünün dә dediyi kimi, zahirlә ki-
fayәtlәnib mәqsәdi unudan, formadan yapışıb mәzmuna la-
qeydlik göstәrәn hәrfbazların dar zehniyyәti ilә barışmır, la-
qeyd vә xudbin şәxslәrin yersiz tolerantlığına da “yox” deyir.