RESOURCES

Azərbaycanlıların ali təhsil və yaşamaq üçün Türkiyəni seçməsində din faktoru və tələbələrin təhsil müddətində dini düşüncələrinin dəyişməsi

Author: Bazirgan Verdiyev

Azərbaycanlıların ali təhsil və yaşamaq üçün Türkiyəni seçməsində din faktoru və tələbələrin təhsil müddətində dini düşüncələrinin dəyişməsi

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət qardaş Türkiyə Respublikası olmuşdur. Müstəqillik illərində Azərbaycan vətəndaşları ali təhsil almaq və yaşamaq  üçün Türkiyəyə üstünlük vermişdir. Təbii ki, bu seçimə din amili də təsir etmişdir.

   İki ölkə arasındakı yaxın milli-mənəvi dəyərlərin mövcudluğu, qonşuluq münasibətləri və intensiv tələbə mübadiləsinin reallaşdırılması araşdırmanın aktuallıq dərəcəsini artırır.  Azərbaycandan Türkiyəyə oxumağa gedən təxminən on beş min tələbənin oradakı xarici tələbələr arasında ilk yeri tutması isə  mövzunun əhəmiyyətini göstərir.

   Tədqiqat işi iki fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə miqrasiya nəzəriyyələri, qlobal tələbə miqrasiyası, kimlik, aidiyyət, fərqli mədəniyyət ünsürlərinin qarşılaşması, mədəni mübadilə və sosial inteqrasiyaya dair məlumat verilmişdir. Bu fəsil tədqiqat işinin nəzəri əsasını təşkil edir. İkinci fəsildə Türkiyənin regiondakı siyasi, iqtisadi və dini mövqeyi müxtəsər şəkildə şərh edilmişdir. Türkiyədə ali təhsil aldıqları müddət ərzində azərbaycanlı tələbələrin dini düşüncələrinin dəyişməsinə dair anket sorğularının nəticələri də analiz edilmişdir.

   Tədqiqat anket sorğusuna əsaslanaraq aparılmışdır. Sorğu Türkiyədə təhsil alan tələbələrin 10 faizini təşkil edir. Anket sorğusunda iştirak edən tələbələrin seçilməsində qartopu modeli tətbiq olunmuşdur. Etibarlılıq və yanılma intervalı 5% hesablanmışdır.