RESOURCES

Шарияттын максаттарын түшүнүү: Азыркы көз караш

Author: Musfir bin Ali al-Qahtani

Шарияттын максаттарын түшүнүү: Азыркы көз караш

    Ислам Ойлору Эл Аралык Институтунун (IIIT) кыскача китептер сериясы окурмандарга түп нусканын негизги мазмуну жөнүндө түшүнүгүн берүү үчүн институттун не-гизги публикацияларынын кыска формага келтирилген баалуу коллекциясы болуп саналат. Шарияттын максатын түшүнүү ачылган тексттерди түшүнүү жана мусулман оюнун реформасын жана аны колдонууда жаңы методологияны иштеп чыгуу максатын койгон Ислам токтомдорунун жогорку максаттарына ылайыкталган юридикалык маанини өнүктүрүүгө чакырат. Ал-Кахтани maqasidдин ар кандай деңгээлдерин, анын ичинде биринчи максаттарды (al-maqasid al-asliyyah) жана экинчи максаттарды (al-maqasid al-tabi’ah) айырмалоонун маанилүүлүгүн түшүнүүгө көңүл бурат. Ал шарияттын максаттарын туура түшүнүү адамдарды жакшы жакка буруп, мусулман коомдорун дагы маданий өнүгүүгө алып келет деп ишендирет. 

    Бул эмгектин өзгөчө күчтүү жагы автордун шарияттын жогорку максаттарын диний токтомдорду (ifta) кабыл алуу жана чыгаруу сыяктуу юриспруденциянын ар кандай тар-мактарына жана азыркы убакта мусулман коомдору кез келген маанилүү коомдук көйгөйлөргө колдонгону болуп эсептелет. Булар аялдардын ролун жана статусун, экстремизм жана шалакылык маселелерин, мусулман оюнун каатчылыгын жана диндеги аша чапкандыкка каршы турууга муктаждыкты камтыйт.  Буга  кошумча, эс алуу жана бош убакыттын керектиги жана эстетика менен гармонияны активдүү түрдө өнүктүрүү жана алдыга жылдыруу сыяктуу психикалык саламаттыкка жана коомдук бакубатчылыкка маанилүү болгон бирок көңүл бурулбаган көйгөйлөр каралган.