RESOURCES

ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ

Author: Fathi Hasan Malkawi

ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ

    Ислам Ойлору Эл Аралык Институтунун (IIIT) кыскача китептер сериясы окурмандарга түп нусканын негизги мазмуну жөнүндө түшүнүгүн берүү үчүн институттун негизги публикацияларынын кыска формага келтирилген баалуу коллекциясы болуп саналат. Окуганга ыңгайлуу, убакытты үнөмдөгөн кыска форматта чыгарылат. Бул конспекттер чоңураак, ири публикациялардын жакындан кылдат изилденген обзорлору болуп, окурмандарды түп нусканы андан ары тереңдеп изилдөөсүнө түрткү болот деп үмүттөнөбүз.

    Эпистемологиялык интеграция: Ислам методологиясынын негиздери ар түрдүү тармактардагы билимге тиешелүү көйгөйлөрдү терең изилдөөдөгү практикалык даярдыкты ишке ашыруу максатында Ислам методологиясына интеллектуалдык түзүмдү түзүүгө умтулат. Китеп ойдун булактарынын, каражаттарынын жана мектептеринин жана ошондой эле идеалдуулукту каалаган жашоодогу чындыктардын интеграциясы менен кошо Ислам методологиясын мүнөздөгөн интеграциянын өзгөчө түрлөрүн сүрөттөйт. Бул толугу менен адам табиятына туура келет, анткени ар түрдүүлүк адамдар кылган иштердин жана алар өркүндөткөн билим жана тажрыйбалардын негизи болуп эсептелет.

    Чындыгында, бул изилдөө ар бир мусулман үчүн, интеллектуалдык жана моралдык жагынан кабына келүү, бул таза ой жүгүртүүнүн жана баалуулуктардын негизинде жаткандыгын айкын көрсөтөт жана дагы практикалык каражаттарды өндүрүү, көптөгөн идеяларды жана максаттарды, билим жемишин практикалык ишке ашыруу каалуна которууда жатат. Tawhid менен башкарылган Эпистемология жана Методология мусулман ой жүгүртүүсү жана жетишкендигинин интеллектуалдык маанилүүлүгүн, күчүн жана руханий түшүнүгүн жаңылоо үчүн жана азыркы контекстте бир кездеги күчтүү Ислам цивилизациясынын кыймылдаткыч күчү катары иштөө үчүн бул теориянын негизинде жатат.