RESOURCES

КУРАНГА ЖАНА СҮННӨТКӨ ЖАӉЫЧА ЫКМА

Author: Mahmoud Ayoub

КУРАНГА ЖАНА СҮННӨТКӨ ЖАӉЫЧА ЫКМА

    Ислам Ойлору Эл аралык Институтунун (IIIT) китептеринин кыскача жыйнагы сериясы Институттун негизги жарыяланган эмгектеринин түп нускасынын негизги мазмуну жөнүндө окурмандарга жалпы түшүнүк берүү үчүн кыскача формада иштелип чыккан баалуу жыйындысы болуп саналат. Окуганга ыңгайлуу, убакытты үнөмдөгөн кыска форматта чыгарылат. Бул конспекттер чоңураак, ири публикациялардын жакындан кылдат изилденген обзорлору болуп, окурмандардын түп нусканы андан ары тереңдеп изилдөөсүнө түрткү болот деп үмүттөнөбүз.
    АКШнын Вирджиния штатынын Херндон шаарындагы IIIT штабквартирасында 2008-жылдын жайында чакырылган илимпоздордун 2008-жылкы Институтунан атайын тандалып алынган эмгектеринин жыйындысы Куран менен Сүннөткө жаңыча ыкмаларды чагылдырат. Жыл сайын өткөрүлүүчү Жайкы Институттун максаты тажрыйбалуу жана жаш илимпоздордун Куранга же Сүннөткө болгон кызыгуусун арттырып, аларды изилдөөдөн тажрыйба топтошу болуп саналат. Бөлүмдөргө бөлүнгөн бул жыйнак Куран менен Сүннөткө байланыштуу ар кыл маанилүү маселелерден камтылган эмгектерден турат.
    Куран менен Сүннөт – мусулмандардын ишениминин, жашоолорунун, мыйзамдарынын жана такыбаалык жөнүндөгү көз карашынын эки негизги булагы. Мусулмандар үчүн Кудайдын сөзү же аяны болгон Куран алардын ишениминин негизи болсо, Сүннөт, же Мухаммед Пайгамбардын өмүрлүк үлгүсү алардын адеп-ахлактыгынын негизи.  Алар экөө биригип мыйзамдын (Шарият) эки булагын жана бул жашоодо өркүндөп, гүлдөп бактылуу жашоого жана тигил дүйнөдөгү жыргалчылыкка жетекчилигин түзүшөт. Куран менен Сүннөт Кудайдын каалоосу менен пайда болуп, материалдык жана формалдык жагынан эки көз карандысыз булактар болушса да, өз ара тыгыз байланышкан. Курандын токтомдору менен осуяттары (ахкам) Кудайдын мыйзамын (шарият) түзсө да, алар чыныгы Сүннөттүн осуяттары менен толукталат. Ал Курандын осуяттарынан эле кийинки бийликке эгедер. Куран - Китеп (Китаб), ал эми Сүннөт – акылмандык ((ḥикма), аны менен Кудайдын акыркы Пайгамбары болгон Мухаммед адамзатты Кудай-га түз алып барчу жолго (аль-сират аль-мустаким) салуу үчүн жиберилген. Бул китеп бүт дүйнө жүзүндөгү мусулман жамааттарынын жашоосунда Куран менен Сүннөттүн ордун бардык мусулмандарга жана мусулман эместерге эскертүү болуп кызмат кылганга умтулат.
    «Куранга жана Сүннөткө жаңыча ыкма» эмгегинин кыскартылып чыгарылышы.