RESOURCES

Куранды чечмелөө тууралу кыскача киришүү

Author: Ali Suleiman Ali

Куранды чечмелөө тууралу кыскача киришүү

    Бул Ислам Ойлору Эл Аралык Институтунун (IIIT) кыскача китеп-тер сериясы окурмандарга түп нусканын негизги мазмуну жөнүн-дө түшүнүгүн берүү үчүн институттун негизги публикацияларынын кыска формага келтирилген баалуу коллекциясы болуп саналат. Окуганга ыңгайлуу, убакытты үнөмдөгөн кыска форматта чыгарылат. Бул конспекттер чоңураак, ири публикациялардын жакындан кылдат изилдеген обзорлору болуп, окурмандарды түп нусканы андан ары тереңдеп изилдөөсүнө түрткү болот деген үмүттөбүз.
    Али Сулейман Алинин Куранды чечмелөө боюнча кыскача ки-ришүүсү, Куранды чечмелөөнүн Азирети Пайгамбарыбыз Мухаммедден (SAAS)  баштап ушул күнгө чейинки тарыхый өнүгүүсү менен Куран чечмелөө илимдерин студенттерге тааныштырууну максат кылат.
    Бул эмгек Пайгамбардын Куранды чечмелөөдөгү мүнөздүү, өз-гөчөлүктөрүн жана методологиясын баса белгилейт. Ошондой эле Пайгамбарыбыздын сахабаларын жана аларды ээрчигендердин (Tabiuun) Куранды чечмелөөсү, башкача айтканда, алардын тафсир кылуудагы абалы, өзгөчөлүктөрү жана ыкмалары талкууланат.
    Бул кыскартылган эмгекке көптөгөн тафсирлердин жана аларды жазгандардын кээ бири гана киргизилген жана тафсирлердин эки негизги түрлөрү иликтенет: аль-тафсир би аль-матур жана аль-тафсир би аль-рай. Бул китеп заманбап жана классика тафсир эмгектердин ортосундагы кээ бир айырмачылыктарды белгилейт.
    Куранды чечмелөө боюнча кыскача киришүүнүн негизги максаты – окурмандарды Курандын кээ бир негизги котормочулары жана алардын эмгектери тууралуу маалымат менен камсыз кылуу. Кыскача киришүү тафсир илиминин студенттер үчүн абдан кызыктуу болуп, аларды ушул багытта окуусун улантууга шык берет деген үмүт бар.