RESOURCES

Books-in-Brief Series: QURAN TƏFSİRİNİN MÜXTƏSƏR İCMALI

Author: Ali Suleiman Ali

Books-in-Brief Series: QURAN TƏFSİRİNİN MÜXTƏSƏR İCMALI

       Əli Süleyman Əlinin “Quran təfsirinin müxtəsər icmalı” adlı möv-
cud əsəri təfsir elmi sahəsində ixtisaslaşan tələbələri Məhəmməd 
peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) dövründən günümüzə 
qədər təfsirşünaslığın keçdiyi inkişaf yolu ilə tanış etmək məqsədini 
daşıyır. Kitabda Həzrət Peyğəmbərin Quranı təfsir etmə metodunun 
mahiyyəti, xüsusiyyətləri və metodologiyası öz əksini tapır. Həmçinin 
səhabələrin və onları həyatda görərək hədis dinləmiş nəsil mənasına 
gələn tabiilər dönəmi təfsirlərinin mötəbərlilik dərəcəsi, xüsusiyyətlə-
ri və metodologiyaları müqayisəli təhlilə cəlb olunur.